Ord. Prof. M. Şemseddin Günaltay

Tarihçi ve siyaset adamı Günaltay, 1883 yılında bugünkü adı Kemaliye olan Eğin’de doğdu. Babası İbrahim Edhem Efendi müderrisdi. Küçük yaşta İstanbul’a gelerek önce Üsküdar’da Ravza-yı Terakkî Mektebi’nde, sonra Vefa İdâdîsi’nde öğrenim gördü. 1905’te Dârülmuallimîn-i Âliye’nin (Yüksek Öğretmen Okulu) fen şubesinden birincilikle mezun oldu. Bu sırada Arapça, Farsça ve Fransızca öğrenmiş, dinî ilimlerde de kendisini yetiştirmişti. Meslek hayatına Dârüşşafaka’da Hendese muallimliği ile başlayan Günaltay, daha sonra Kıbrıs İdâdîsi’nde görev yaptı. 1909’da Maarif Nezâreti tarafından tabii ilimler okumak üzere İsviçre’nin Lozan Üniversitesi’ne gönderildi. Bir yıl sonra yurda dönünce bu defa kısa bir süre Midilli ve Gelenbevi İdâdîlerinde müdürlük yaptı.

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında… 

Benzer konular