Kazım Karabekir Paşa İfşa Ediyor

Misyonerliğin Karanlık Yanı

Müstemlekeci (sömürgeci) devletler kendi müstemlekelerinde başlı başlarına ve Asya ve Afrika’nın her tarafında rekabet halinde veya nüfuz mıntakalarına ayrılmış bir halde kendi misyonerleriyle müthiş faaliyettedirler. Dolgun bütçelerle bu faaliyet günden güne artmaktadır.

Osmanlı memleketlerinin de her tarafına yayılmış olan Katolik ve Protestan misyonerleri muhtelif şekiller altında çalışırlar. Başlıcalarını kaydediyorum:

1) Dinî teşkilât,
2) Mektep ve müesseseler,
3) Maskeli teşkilât.

1) Dinî teşkilât; mukaddes kitapları dağıtmak, mecmualar neşretmek, telkinler yapmak; ve insanlık gösterişi ile büyük küçük yardımlar yapmak sureti ile Hıristiyanlığı sevdirmeğe, yaymaya çalışırlar: İngilizlerin bu maksatla birçok yerlerde ve hatta Nasturileri bile elde etmek için Musul’la Van arasındaki İmadiye ve Cölemerik’e yakın iki köyde bile (Archbishop of Canterbury Mission) adıyla birer müesseseleri ve bunların idaresinde birer mektepleri vardı. Bu teşkilât Londra başpiskoposluk misyonu olarak faaliyette idi. Amerikalıların (Bible House) dedikleri İncil Evi teşkilâtı da bunun bir nevidir.

Devamı Derin Tarih Kasım Sayısında… 

Benzer konular