Balkan

Balkanlaştığı, Balkanlaştırıldığı zaman! Rumeli, Diyar-ı Rum’dan yani Anadolu’dan sonraki yurdumuz. Anadolu’da 900 yılı doldurduk. Bugün Trakya dediğimiz bölgenin fatihi Orhan oğlu Süleyman Paşa 1316 doğumlu olduğuna göre, Rumeli’de yedinci yüzyıla yaklaşıyoruz…

Keramet gösterip halka suya seccade salmışsın

Yakasın Rumeli’nin dest-i takva ile almışsın

Süleyman Çelebi’nin dedesi Şeyh Mahmud, Rumeli Fatihi Süleyman Paşa’yı böyle yâd ediyor. Süleyman Paşa’nın Çanakkale’den Rumeli’ye geçmesi suya seccade salınarak gösterilen bir keramet; Rumeli’nin yakası takvayla böyle alınır ancak! Rumeli Gelibolu’dan başlar, Viyana’ya kadar uzar! Osmanlı iki kanatla uçar: Anadolu ve Rumeli… İki beylerbeylikle yönetilir: Anadolu ve Rumeli… Osmanlı “Urumeli” der, son asra kadar “Balkanlar” demez. Osmanlı haritasını en iyi bilen 17. yüzyılda yaşamış Evliya Çelebi’nin 10 ciltlik Seyahatname’sinde “Balkan” kelimesi nadiren geçer. Seyyahımız, Boğdan seferi güzergâhında Babadağ, yani “Sarı Saltık Sultan Yatağı”ndan sonra Menzil-i Kekeş Balkanı’na da uğrar. “Altında karavullar ile konulup ol gece Balkan dağı içine on bin tüfengendaz tayin olunup beri tarafda cümle asker asûde hal yatdılar.” Burada özel isim olarak “Balkan” dağından söz edilir. Esası da budur; Balkan dağı buradadır, bu ismin bölgeye teşmili sonraki yüzyıllardadır.

Devamı Derin Tarih Ağustos Sayısında… 

Benzer konular