İlk Osmanlı Meclis-i Meb‘usanı ve İngiltere

Tanzimat sonrası Osmanlı ıslahat siyasetleri büyük çapta İngiltere’nin desteğiyle yürütülmüştü. İlerle­yen yıllarda Whitehall, Osmanlı anayasacı hareketi­ne de katkı sağlamış ve Ahmed Midhat Paşa liderliğindeki ricâlin bu alandaki girişimlerine yardımcı olmuştu.1 Bu­na karşılık, Osmanlı Kanun-i Esasîsi’nin ilânı ve Meclis-i Meb‘usan’ın toplanması Londra’da ciddi bir ilgi görmemiş, tam tersine “yetersiz” ve “mevcut sorunları çözemeyecek” adımlar olarak yorumlanmıştı.

Bu ilk bakışta bir çelişki gibi gözükebilir. Ancak za­manlama ve liderlik açısından iki gelişme de İngiliz devlet adamlarının beklentilerini karşılamaktan uzak kalmış, kamuoyunda yükselen Türk karşıtlığı ise söz konusu top­lumsal sözleşme ve temsil kurumuna yönelik tepkilerin fazlasıyla olumsuz bir karakter almasına neden olmuştu.

İlânı Tersane Konferansı’nın (23 Aralık 1876-20 Ocak 1877) başlangıcına denk getirilen Kanun-i Esasî, bu neden­le, bu uluslararası toplantıda Rumeli Hıristiyanları adına talep olunacak idarî reformları engelleme amaçlı bir gi­rişim olarak görülmüştür. Diğer bir ifadeyle, meşrutî mo­narşi rejimine geçiş, Osmanlı devletinin anayasal düzende tüm vatandaşların eşit olacağı iddiasıyla imparatorluğun Avrupa topraklarında yaşayan Hıristiyanlar lehine ıslahat yapmayı reddetmesini sağlayacak bir manevra olarak al­gılanmıştır.

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında… 

Benzer konular