Orhan Gazi ve Osman Gazi Bizans Kilisisi’nde mi Yatıyor?

Osmanlı Devleti’nin kurucuları Osman ve Orhan beylerin Bur­sa’daki bugünkü türbeleri çok yakın tarihlerde inşa edilmişler­dir. 1855’deki depremde tamir kabul etmeyecek surette yıkılan ilk binalar tamamen ortadan kalkmıştı. Mevcut türbeler ise 1868 yılın­da Sultan Abdülaziz devrinde yapıldı. Türbe binalarının en mühim hu­susiyeti, Bursa’nın fethinden evvelki devirlere ait çok eski yapılardan istifade edilerek yapılmış olmalarıdır. Bursa’nın Türkler tarafından fethi Orhan Gazi liderliğindeki uzun muhasaraların neticesinde gerçekleşmiştir. Hatta Osman Gazi şehri fethetmek istemiş fakat bu fetih kendisine kısmet olmayınca oğluna vasiyet etmiştir. Âşıkpaşazâde’nin ifadesine göre, “Oğul, ben öldüğüm vakit beni Bursa’da şol Gümüşlü kubbenin altına koyasın” diyerek fet­he iştiyakını ifade etmiştir. Osman Gazi’nin Gümüşlü kubbe dediği yer, Bursa’nın uzaklardan dahi görülebilen yüksekçe bir yerinde, kubbesi kurşun kaplı, gü­neş altında parıldayan bir Bizans ya­pısı idi. Bunu ilk devir Osmanlı ta­rihçilerinden Mehmed Neşrî Kitab-ı Cihannümâ’sında, “Osman Gazi, oğ­lu Orhan’a vasiyet etti kim, ben ve­fat idicek, beni Bursa’da şol Gümüş­lü kubbenin altında koyasın didi, ol vakit kâfirler Manastır’ı yeni örtmüş­lerdi, gümüş gibi yalabırdı, ıraktan gören gümüş sanırdı” diyerek bunun Bizans yapısı olduğunu belirtmekte­dir.

 Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında… 

Benzer konular