Hasan Tahsin Hakkında Nutuk’a Mı Anıtkabir’deki Yazıya Mı İnanalım?

Gazi Mustafa Kemal Nutuk adlı eserinde şöyle der:

“Malûmu âlinizdir ki, Yunanlar İzmir’e çıktıkları zaman, orada, On Yedinci Kolordu Kumandanı olarak, karargâhile bizzat Nadir Paşa bulunuyordu. Kuvvet olarak, Kaymakam Hürrem Bey kumandasında Elli Altıncı Fırkanın iki alayı vardı. Bu kuvvet, bilhassa Kolordu Kumandanının emrile, mukavemet ettirilmeksizin, büyük hararetler altında, Yunanlılara teslim edilmiştir. Bu fırkanın bir alayı (172. Alay) Ayvalıkta bulunuyordu. Kumandanı Kaymakam Ali Bey idi (Afyon Karahisar Meb’usu Miralay Ali Bey’dir.)

Yunan ordusu daire-i işgalini tevsi ederken, Ayvalık’a da asker çıkardı. Ali Bey, bu Yunan kuvvetine karşı, 28 Mayıs 1919’da muharebeye girişti. Bu tarihe kadar, Yunan kıtaatı hiçbir tarafta ateşle mukabele görmemişti.” Bilâkis, bazı şehir ve kasabalar ahalisi, tethiş edilmiş, hükûmeti merkeziyenin emirlerine tevfikan, rüesayı memurin başta olmak üzere, Yunan kıtaatını heyeti mahsusalarla istikbal eylemişlerdi. Ali Bey’in Ayvalık mıntıkasında muharebe cephesi teşkil etmesi üzerine, tedricen Soma’da, Akhisar’da, Salihli’de millî cepheler teşekküle başlamıştı.”

Devamı Derin Tarih Aralık Sayısında… 

Benzer konular