Onun Medreseleri Ve İdarî Reformları Sünnî İslâm’i İhya Etti

Şiî-Fâtımîlerin Şiîliği yaymak üzere gerçekleştirdikleri faaliyetler Sünnî gelenek açısından fikrî bir gerilemeyi beraberinde getirmiş; Selçukluların gelişiyle birlikte Şiîlik ve temsil ettiği siyasî düşünce etkisizleştirilirken, bundan böyle İslâm’a yönelik tehditler asırlarca Türkler tarafından göğüslenmiştir. Tarihin bu kritik safhasında, Nizâmülmülk’ün diriltici bir rol üstlendiği, onun gayretleriyle Sünnî İslâm geleneğinin yeniden ihya ve inşa dönemine girdiği görülür. İşte, Büyük Selçuklu Devleti’nin “gizli hükümdarı” addedilen bu muktedir vezirin siyasî ve ilmî sahadaki faaliyetlerinden parlak örnekler.

 

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında…

Benzer konular