DEAŞ’ın İlham Kaynağı Ezrakîlerdi!

Son zamanlarda Hz. Ali’nin (ra) yönetimine karşı çıkan Haricî­lerin ilk büyük fırkası Ezrakî­leri, DEAŞ’ın 13 asır önceki selefi ka­bul eden görüşler sıkça dillendiriliyor. Kur’an-ı Kerim’e yüzeysel vurgu yapa­rak şiddeti dine dayandırmak ve tutu­cu fikirlere sahip olmak gibi benzerlik­ler üzerinden yapılan DEAŞ-Ezrakîler karşılaştırması gerçeği ne ölçüde yan­sıtıyor? Cevap için İslam tarihine bak­makta fayda var.

Muaviye’nin ardından halife olan Yezid’in iktidar döneminde (Eylül 683-Ağustos 684) fikir ayrılıkları ve muhalefetin yükselmesiyle sancılı ge­lişmeler yaşandı. Hz. Hüseyin (ra) ve beraberindekilerin Kerbelâ’da katli­ama maruz kalmalarıyla Emevîlere karşı ciddi bir muhalefet oluşmuştu. Ayrıca Yezid’in sosyal barışı bozup mu­haliflere yaşama hakkı tanımaması dolayısıyla genel gidişattan memnun olmayanların sayısı azımsanmayacak ölçüde artmıştı.

Medine’de Abdullah b. Hanzale ve taraftarları önde gelen muhaliflerden­di. Yezid’i eleştirip kafaları karıştırdık­ları gerekçesiyle Medine valisi tara­fından Şam’a gönderildiler. Abdullah burada Yezid’in iltifatı ve hediyelerle karşılanmış olmasına rağmen Medi­ne’ye döndükten sonra eleştirilerinin dozunu daha da arttırdı. Bir süre son­ra da halktan biat almaya başladı. Aynı dönemde Mekke’de bulunan Abdullah b. Zübeyr de Yezid’in şahsında Emevî­lere yönelik ağır eleştirilerde bulunu­yordu.

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında… 

Benzer konular