Hareket Ordusu’nun ve Yıldız Yağmasının Kirli Çehresi

13 Nisan 1909 günü patlak ve­ren ve 31 Mart Vakası olarak adlandırılan olaylar üzerine Selanik’te 3. Ordu Komutanı Mahmud Şevket Paşa’nın başını çektiği bir top­lantıda müdahale kararı verilir. 2. ve 3. Ordular ile Balkanlardaki gönüllü­lerden oluşan Hareket Ordusu teşkil ettirilir. Ordunun gönüllüler olarak tabir edilen kısmı, Osmanlı Devleti’ne Balkanlarda sıkıntı çıkaran gayrimüs­lim çete reisleri ve bir kısım İttihat Te­rakkiciler tarafından idare ediliyordu. Hareket Ordusu’nun öncü birlikleri 16 Nisan 1909’da Çatalca’ya ulaştı. İstan­bul’a yaklaştıkça katılımlar oldu ve gö­nüllülerle birlikte sayıları 80 bine yak­laştı.

Kumanda Mahmud Şevket Paşa’day­dı. Hareket Ordusu’nun İstanbul’a gir­memesi için Tophâne-i Âmire Nâzırı Ferik Hurşid Paşa, Erkân-ı Harb Mirli­vâsı Memduh Paşa, Halep mebusu Nâfi Paşa, Üsküp mebusu Said Efendi, Rize mebusu Ahmed Bey ve Dersvekili Hâ­lis Efendi’den müteşekkil bir heyet ik­na çabaları için Çatalca’ya gitti. Ancak sadece ordunun İstanbul’a girişini er­teleyebildiler.

Hareket Ordusu 19 Nisan’da Yeşil­köy’ü, 20 Nisan’da da Bakırköy’ü işgal etti. 22 Nisan gecesi Davud Paşa kışla­sı ele geçirildi. Ardından dört cihet­ten İstanbul’a girildi. Sırasıyla Harbi­ye Nezâreti, Taksim Kışlası ve Taşkışla kısa süreli çatışmaların ardından işgal edildi. Son olarak 24 Nisan günü Yıldız Sarayı da işgal edilince Hareket Ordu­su’nun darbesi sonuca ulaşmış oluyor­du.

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında…

Benzer konular