İkinci Fetrete Osmanlı Beylerinin Siyasî Vizyonu Mâni Oldu

Osmanlı tarihleri ekseriyetle padişah merkezli kaleme alınır. Fakat padişahlar kadar devlet adamlarının da devlet idaresinde büyük rolleri olmuştur ki bunlardan biri, II. Murad döneminde yaşanan ikinci bir fetret krizinin mahirane bir siyasetle önlenmesini ihtiva eder. Rumeli’nde hükümdarlığı bir buçuk sene süren Mustafa Çelebi’nin neredeyse yeğenini tahtından edecek kuvvete erişmesiyle husule gelen Düzmece Mustafa hadisesi II. Murad’ın yanındaki devlet adamlarının gösterdiği dirayet ve harp hileleri sayesinde atlatılmıştır.

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular