Osmanlı Kaynakları Fetih Hadisini Kullanmadı Mı?

İstanbul imajı son zamanlarda bazı zümrelerin görüşleri esas alınarak menfi bir şekilde anlatılmaktadır. Hatta İstanbul’un fethine dair meşhur hadis-i şerifin sıhhati de tartışma konusu yapılarak “zaten Osmanlı tarihçileri de bu hadisi kullanmamışlardır” minvalinde bir fikir oluşturulmaktadır. Hâlbuki bu konudaki hadis o derece mütevatirdir ki, ilk İslam kuşatmalarından itibaren herkesçe bilinir ve benimsenir olmuştur. “Kostantıniyye elbette fetholunacaktır” şeklindeki Hz. Peygamber’in (sas) fetih hadisi, İstanbul’un fethini teşvik eder ve aynı zamanda Müslümanlara hedef gösterir. Nitekim bu husus pek çok İslam devletinin yöneticileri ve ordu komutanları tarafından da böyle anlaşılmıştır ve şehrin düşmesi için art arda seferler tertip edilmiştir. Osmanlı literatüründe son zamanlarda daha çok yaygınlaştığı anlaşılan “Le-tüftehanne’l-Kostantıniyyetü fe-le-Ni’me’l-emîru emîruhâ ve-leNi’me’l-ceyşü zâlike’l-ceyş” (Kostantıniyye/İstanbul elbette fetholunacaktır, onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve onu fetheden ordu ne güzel ordudur) şeklindeki Ahmed b. Hanbel’in Müsned’ine derc ettiği fetih hadisi, günümüze kadar en çok bilinen rivayet olmuştu. Bu hadis, metninde geçen bir tabir sebebiyle “Ni’me’l-Ceyş” (Kutlu asker) olarak da bilinir.

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında… 

Benzer konular