Şiî Fatımîler Sünnî Selçuklulardan Niçin Yardım İstedi?

1040 yılında Gaznelileri mağlup ederek bağımsızlığını ilân eden Selçuklular, kısa sürede hızlı bir yükseliş trendi yakalamışlardı. 1055 yılında Sultan Tuğrul Bey Bağdat’a gelerek buradaki Şiî-Büveyhî sultasını sona erdirmiş, Abbâsî Halifesi’ni himayesi altına alarak Sünnî-İslâm anlayışını tahkim eden bir süreci başlatmıştı. Bu doğrultuda dış politikalarını da Mısır’daki Şiî-Fâtımî Halifeliği ile mücadele temeli üzerine kuran Selçuklular, Fâtımîlerin epeyce bir vakittir kontrol altında tutmaya başladığı el-Cezîre’nin güneyi ile Suriye ve Filistin’e yöneldiler.

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında… 

Benzer konular