Eski Said ile Yeni Said’in kavşak noktası: Ali Şükrü Bey

Bediüzzaman Said Nursî’nin 1958 yılında basılmış olan Tarihçe-i Hayat’ında bir tren bileti resmi yer vardır. 16 Nisan 1923 tarihlidir ve yolcusunu Ankara’dan Gebze’ye götürecek­tir. Bizzat yolcunun diliyle bu, ‘Es­ki Said’i Yeni Said’e götüren tren bi­leti’dir.

Bediüzzaman 8-9 ay kadar An­kara’da kalmıştır. Peki ne olmuştur da Eski Said’den Yeni Said’e fikren dönüşümü bu dönemde ‘fiilen’ ta­mamlanmıştır?

Bediüzzaman esaretten İstan­bul’a 25 Haziran 1918’de dönmüş ve hemen ardından Enver Paşa’nın teklifiyle Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmi­ye’ye üye tayin edilmişti. Bu sıra­da İngilizler İstanbul’u işgal ettiler. Bediüzzaman ise İngilizlerle, on­ların propagandalarına cevap ve­ren yayınlar yoluyla mücadeleye girişti. Faaliyetlerinden haberdar olan Mustafa Kemal Paşa ve Ankara hükûmeti müteaddit defalar kendi­sini Ankara’ya davet etti. Ancak da­vetlere 1922 Temmuz’u sonuna ka­dar cevap vermedi.

Ankara’ya gittiği tarih tartış­malıdır. 9 Kasım 1922’den önce Ankara’dadır. Bu husus TBMM za­bıtlarında geçen “Hoşâmedî” me­rasiminden açıkça görülmektedir. Talebelerine göre 5 Ağustos-9 Ka­sım arası bir tarihte gelmiştir An­kara’ya.