Bir asır önce Moskof Postalı Trabzon’daydı

Suriye’deki saldırıları deh­şetle seyrettiğimiz Rusların acımasızlığı yeni değil. Os­manlı Devleti’ne savaş ilan ettikleri 1 Kasım 1914’ten 1918 başla­rına kadar Artvin’den İstanbul’a Ka­radeniz sahillerini bombardıman et­mişlerdi. Bu sırada en çok yara alan güzelim beldelerden biri de Trab­zon’du. 18 Nisan 1916’daki işgal şehir­de büyük bir yıkıma yol açtığı gibi, Trabzonluların hafızasında tesiri bu­güne ulaşan derin izler de bıraktı. İş­te kurtuluşunun 98. sene-i devriye­sinde Trabzon’un sancılı işgal yılları!

Coğrafi konumu ve Doğu Anado­lu üzerinden İran’a uzanan yolların başlangıç noktasında bulunması se­bebiyle Trabzon 1. Dünya Savaşı’nda da askerî açıdan büyük önem arz edi­yordu. Anadolu’nun kuzey sahilinde­ki ikinci derecede ehemmiyeti haiz dış limanlardan biri olan şehrin alın­ması, Rusların Erzurum’da tutuna­bilmeleri için zaruriydi. Trabzon’un alınmasının bir diğer faydası da İç Anadolu’ya yapılacak bir harekâta kolaylık sağlayacak olmasıydı.

Osmanlı donanması Karade­niz’deki Rus limanlarını topa tutun­ca Çarlık orduları 1 Kasım 1914 günü Doğu Anadolu’daki dört noktadan sı­nırımızı geçti. Denizden gerçekleş­tirilen saldırıların hedefi Artvin’den İstanbul Boğazı’na kadar bütün Ka­radeniz sahiliydi. Bölgedeki en ağır bombardıman Trabzon’a yapılmıştı. Sahilde Ruslara ağır darbeler vuran Osmanlı güçleri sürekli olarak mev­zilerini terk etmek ve batıya çekil­mek durumunda kalmışlardı.

Benzer konular