7 Soruda Moğollar İslam Dünyasına Nasıl Zarar Verdi?

Cengiz Han önderliğinde 1220’li yılların başında tarih sahnesi­ne çıkan Moğollar, yarım asır içerisinde Çin’den Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyayı atlarının toynakları altında çiğnemişlerdi. İran, Azerbaycan, Kafkasya, Anadolu, Deşt-i Kıpçak ve Doğu Avrupa’da vahşetin da­ha önce görülmemiş biçimlerini yaşat­tılar. İnsanlığın yüzlerce yıla dayanan sosyal, siyasî, kültürel ve medenî biri­kimini heba ettiler. Öyle ki, Moğol is­tilası sırasında şehirler harap olmuş ve hatta bazıları haritadan silinmişti. 40 milyona yakın insan katledilmiş ve buna paralel olarak azalan karbon sa­lınımı dolayısıyla küresel çapta iklim değişikliği meydana gelmişti. Kısaca­sı Moğolların tarih sahnesine çıkışıyla ölüm, katliam, yıkım, tahribat ve vah­şet gibi kavramlar yeni anlamlar ka­zanmıştı.

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında… 

Benzer konular