Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İki Devrin Âlimi

Gençlik yıllarında gördüğü o mübarek rüyada Re­sulullah’ın (sas) huzurunda sorulan fıkhın derin meselelerine ait bir suale kendisinin cevap verme­si emrediliyordu. İlk hocası olan babası, “Seni müjdele­rim! Fahr-i âlem efendimiz, seni mezun ve din bilgilerini tebliğe memur buyurdular. İnşaallah âlim olursun! Bü­tün gücünle çalış!” sözleriyle rüyayı tabir etti.

1860’da Van’a bağlı Başkale kasabasında dünyaya ge­len ve soyu İmam Ali Rıza’ya dayanan Abdülhakîm Ar­vâsî’nin hayatı bu rüya ile istikamet bulacaktı. Oğluna meşhur kelâm ve tasavvuf büyüklerinden Abdülhakîm Siyalkutî’nin ismini uğur sayarak veren babası Halife Mustafa Efendi, Nehrili Seyyid Ubeydullah’ın talebesi idi. Genç yaşta vefat edince ailenin yükü büyük oğlu Abdül­hakîm Efendi’nin omzuna bindi.

Dedelerinin Kanuni Sultan Süleyman zamanında Bağ­dat’tan gelerek yerleştiği, bugün Bahçesaray’a bağlı Arvas köyü, asırlar boyu mühim bir ilim merkezi olmuş; İran hududundaki mevkii itibarıyla sapık inançların Anado­lu’ya girmesine set çekmiştir.

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında… 

Benzer konular