Alkışlar Performans

Bazı kelimeler var ki birçok an­lamı karşılayacak şekilde yerli yersiz kullanılıyor ve mahiye­ti bilinmeden yaygınlaşıyor. Bunların çoğunlukla uydurma ve yabancı kay­naklı kelimeler olduğunu söyleyebili­riz. Mesela teklif, tavsiye ve hatta tel­kin yerine ekseriya “öneri” deniliyor.

Bu tür kelimelere gerçek mânala­rı bilinmeden veya dikkate alınma­dan yakıştırmalarla birçok anlam veriliyor. Yabancı dillerden tercüme yapılırken kelimelerin dilimizdeki karşılıklarını bulunmak zahmetine girilmiyor ve bu kelimeler çeşitli se­beplerle -ve en çok da zihin tembel­liği sebebiyle- yaygınlaşıyor. Son yıl­larda birçok mânaya gelecek şekilde kullanılan kelimeler arasında “per­formans” belki de ilk sırada yer alı­yor.

“Perform” Latince menşeli bir keli­me. İngilizcede “yapma, ifa etme, ic­ra etme, temaşa ettirme, sahneleme, temsil etme” gibi anlamları karşılaya­cak şekilde kullanılıyor. Perform ke­limesine bu anlamları veren Mehmet Gülbahar, “performance”ı, “ifa, icra, iş, amel, ikmal, hareket, oyun, tem­sil” olarak açıklıyor (İngilizce-Türkçe Bü­yük Lügat, 2. c., 1947).

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında… 

Benzer konular