Emîrü’l-Muharrirîn: Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı

1888’de İstanbul Eyüp’te doğmuş olan İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Mercan İdâdisi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Dârülfünunu Edebiyat Şubesi’ne kaydolmuş (1910), o zaman şimdiki gibi bölümleri olmayan bu fakültede Ahmed Midhat, Abdurrahman Şeref, Ali Ekrem, Mehmed Akif, İzmirli İsmail Hakkı, İzmirli Ziyaeddin, Hüseyin Daniş, Şehbenderzâde Hilmi, Ahmed Hikmet, Hamdullah Suphi gibi hocalardan dersler almıştır. Edebiyat Şubesi’ni bitirdikten sonra Kütahya İdadîsi tarih-coğrafya muallimliğine tayin edilmiştir. Burada sekiz yıl kalan Uzunçarşılı, Millî Mücadele başladığı zaman mektep tatilinde Kuva-yı Seyyare’de raportörlük yapmıştır. Kütahya’da bulunduğu süre içinde şehrin tarihine ait toplamış olduğu notları Kütahya Şehri (1932) adıyla yayınlanmış ve bu hizmetinden dolayı “Kütahya Fahri Hemşehriliği” verilmiştir.

Benzer konular