Kemalizm Maskeli Hıristiyanlık Propagandası

1928’de yayın hayatına başlayan Muhit dergisinin imtiyaz sahibi, neşriyat müdürü ve başyazarı meşhur dilbilimci, mütercim ve yazar Ahmet Cevat Emre idi. Derginin hüviyetinin ve yayın politikasının belirlenmesinde oynadığı rol açısından Ahmet Cevat’ın hayat hikâyesine kısaca göz atarak başlayalım. 1876’da Girit’te Resmo şehrinde doğan Harp Okulu mezunu bir subay olup siyasî düşünceleri sebebiyle Sultan II. Abdülhamid döneminde 1897’de Trablusgarp’a -Fizan’a- sürülmüş, ardından Avrupa’ya kaçmış, sonra da affedilerek 1905’ten 1908’e kadar Resmo’da Evkaf Memuru olarak vazife yapmıştı. II. Meşrutiyet’in ilânı sonrası İstanbul’a gelerek İttihat ve Terakki’nin yayın organlarından Şura-yı Ümmet gazetesinde yazarlık, ardından da gazetenin Sofya muhabirliğini yaptı. İstanbul’a döndüğünde kısa ömürlü Siper-i Saika ve Siper-i Saika-i Hürriyet gazetelerini çıkardı. Bu dönemde Muallim Mektebi’nde ve Tevfik Fikret’in vasıtasıyla Robert Kolej’de dersler verdi. 1918’e kadar Balkan Mezalimi Yayın Komitesi’nde vazife aldı ve Berlin, Paris ve Londra’daki toplantılarda Avrupalılara Bulgar mezalimini anlattı. 1918’de Ural-Altay dilleri üzerinde uzman olan Alman Prof. Giesse’nin asistanı olan Ahmet Cevat, Darülfünun’da öğretim üyeliği de yaptı. 1. Dünya Savaşı’ndan sonra Akşam ve Tasvir-i Efkâr’da Mondros Mütarekesi’ni tenkit etmiştir.

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında… 

Benzer konular