Mustafa Kemal örtülü ödenekten para aldığı bakanı sürgüne göndermişti

Mustafa Kemal Paşa ge­niş müfettişlik yetki­leriyle Samsun’a gider­ken Dahiliye Nezareti, yani İçişleri Bakanlığı koltuğunda Mehmed Ali Bey oturuyordu. Peki kimdi bu Mehmed Ali Bey? Musta­fa Kemal Paşa’yı Sadrazam Damat Ferid Paşa ile tanıştırıp Anadolu’da­ki memuriyetine atanmasını sağla­yan kişi desek yeterli olur sanırım. Şubat ayından İzmir’in işgali erte­sine, 16 Mayıs’a kadar kısa bir süre Dahiliye Nazırlığı görevinde bulun­muş olup Mustafa Kemal’in Anado­lu’ya tayini sırasında bu makamda bulunuyordu.

Adı Eylül 1919 ortalarında bu se­fer bakanlığı sırasında örtülü öde­nekten yaptığı harcamalarla gün­deme gelecek ve bu tartışmalar bize önemli bir tarihî sırrı ifşa edecektir.

Tarihler 15-16 Eylül 1919’u göster­diğinde İstanbul gazetelerinde bir haber çıkar. Millî Mücadele’yi des­tekleyen, başta Tercüman-ı Hakikat, Tasvir-i Efkâr ve Vakit gibi gazeteler­de yayınlanan haberde eski Dahili­ye Nazırı Mehmed Ali Bey’in yaptı­ğı örtülü ödenek harcamaları liste halinde veriliyor; eski nazır, o dev­rin şartlarına göre yüksek miktarda harcama yapmasından dolayı eleştiriliyordu. Vakit’in 16 Eylül 1919 ta­rihli nüshasında yayınlanan harca­ma listesi şöyledir:

6,000 lira- Bizzat ve bilâ-senet alın­mıştır

10,800 lira- Fransızca Antant gazete­sine tahsisat-ı seneviyye olarak defaten

1,500 lira- Konya Valisi Cemal Bey’e

5,000 lira- Bursa Valisi Gümülcineli İsmail Bey’e

2,000 lira- Muhtelif gecelerde Ser­kildoryan (Cercle d’Orient) ve Tokatlı­yan’da ziyafet masarifi

1,000 lira- Otomobil masrafı. ­

Benzer konular