Budizmin Şiddete Bakan Yüzü Myanmar

Budizm MÖ 6. yüzyılda ortaya çıktığı Hint alt kıtasına yayıl­mış büyük dinî geleneklerden biri. Budizm araştırmacılarının (Budo­logların) iddia ettikleri gibi bu inanç tek tip değil. Etkileşime girdiği coğ­rafya ve kültürler sayesinde tarih için­de farklı yorumları tezahür etmiş. Asya kıtasında yaşanan popüler Bu­dizm, genel olarak politik yönü ağır basan milliyetçi özelliğe sahiptir. İş­te bu noktada Myanmar (Burma), do­layısıyla Arakan’daki Budizm, Mo­ğolistan’daki Budizmle birlikte söz konusu siyasi milliyetçi Budizmin en fanatik şekilde temsil edildiği bir coğrafya olarak karşımıza çıkmak­ta. Arakan’daki Budistlerin de bağlı oldukları Tibet Budizmi, Mançuryalı Çin imparatoru Kiyanlong’un hüküm­darlığı döneminde (1735-95) politik ne­denlerle Lamaizm adını alarak Çin Bu­dizminden ayrılmıştır.

İslam–Budizm karşılaşmasına ge­lirsek, İslamın ortaya çıktığı yıllarda bazı Budist tüccarların Arabistan’da­ki panayırlara katıldıkları kaynaklar­da zikredilir. Ancak Budist tüccarların dillerinin farklılığı, geldikleri ülkele­rin uzaklığı ve sayıca azlığı yüzünden Müslümanlar Budizm hakkında çok az bilgiye sahipti. Kur’an’da da, hadis­lerde de Budizmden bahsedilmez. Müslümanların Budistlerle ilk kar­şılaşması Hz. Ömer (ra) döneminde Si­cistan’ın fethiyle gerçekleşti. Bu ileti­şim Emeviler dönemindeki fetihlerle arttı. Müslümanlarla Budistler arasın­daki ilişkiler 15. yüzyıla kadar özellikle Hindistan, Afganistan, Tibet ve Mo­ğolistan başta olmak üzere Orta Asya ve Türkistan’da yoğunlaştı.

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında… 

Benzer konular