“Komünistlerin Ataları” Karmatiler İslam Dünyasını Nasıl Kana Buladı?

869 yılında patlak veren sosyo-ekonomik temel­li Zenci İsyanı, Abbasî Halifeliği’nde şiddetli bir sarsıntıya yol aç­mıştı. Bu karmaşa sırasında, İslam tarihi­nin en ilgi çekici figürlerinden birine dö­nüşecek olan bir adamın, Kûfeli Hamdan b. el-Eş’as’ın ismi duyulmaya başlandı. Ye­tenekli bir Bâtınî-İsmâilî dâisi ve rivayete bakılırsa İsmâilî harekete katılmadan ön­ce Mecusî olan bu adam, kırmızı gözlü ya da kısa bacaklı olduğu için “Karmat” laka­bıyla biliniyordu. Zenci İsyanı dolayısıyla zor günler geçiren Abbasîlerin meşguliye­tini fırsat bilerek Irak’ta yeni bir hareketin temellerini atmış ve köylere dâiler tayin ederek halktan para toplamaya başlamış­tı. Zulmü kaldırıp yerine adalet ve eşitliği tesis etmeyi vaat ediyordu. Kûfe ve çevre­sinde etkili olan bazı Arap kabilelerinin de desteğini alarak etki alanını geniş­letmeyi başardı.

Rivayetlere bakılırsa Arapların hâ­kim olduğu İslam devletinin bir süre sonra İranlıların eline ge­çeceğini “yıldızlardan” öğren­miş olan Hamdan, Dâru’l-Hicre adını verdiği bir kale yaptırarak takipçilerinin burada toplan­masını emretmişti. Gelenek­sel İsmâilî anlayışı aşarak “Müslüman bile olsalar bütün muhaliflerin ka­nının helal” olduğunu id­dia etmişti. İsmâilî gelenek içerisinde kör şiddete meyl her zaman mevcut olması­na rağmen bunu sistematik ve ideolojik bir motivasyon hâ­line getiren oydu. Bundan dolayı kendisine mensup olan İsmâilîler son­raki dönemlerde onun lakabıyla, yani Karmatîler şeklinde anılacaktı. Fırka­nın ismine dair çeşitli etnik, sosyolojik ya da tarihî değerlendirmeler olmakla birlik­te, Hamdan’a izafetle bu ismi aldıkları fik­ri daha yaygındır.

Benzer konular