Osmanlı’dan Bugüne Millî İradeye Saplanan 7 Hançer Darbesi

Sultan Abdülaziz Han ordu ve donanmaya çok önem vermiş, bu­nun için emek ve para harcamış­tı. 1876’ya gelindiğinde devlet çok güçlü bir kara ordusu ile 25 ci­varında zırhlı savaş gemisine sa­hip oldu. Ayrıca bu dönemde Av­rupa’dan gelen tren hattı Edirne üzerinden İstanbul-Sirkeci’ye ge­tirilirken Anadolu’da da tren hat­larının inşasına başlandı.

Köklü altyapı faaliyetleri ve güçlü bir ordunun kurulması İn­giltere, Fransa ve Masonları ol­dukça rahatsız etmişti. Bu sebeple dış güçler “Yeni Osmanlılar” ola­rak tanınan muhalefeti her yön­den teşvik edip desteklediler. Ber­nard Lewis’in ifadesiyle 1865’te gizli bir örgüt kurmuş olan Ye­ni Osmanlılar, İtalyan Carbonari Mason teşkilatına bağlıydılar ve meşrutî bir idare kurmayı hedef­lemişlerdi.

Muhalifler çıkardıkları Muh­bir, İbret ve Hürriyet gibi gazete­ler aracılığıyla toplumun en ak­tif kesimi olan subay ve talebeleri yanlı haberlerle zehirleyip Sul­tan’a karşı kışkırtıyorlardı. Dille­rine en çok doladıkları konular ise devletin iyi yönetilmediği, pa­raların israf edildiği ve devletin büyük bir borca sokulduğu idi.

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında… 

Benzer konular