Bestekâr Neyzen Tanbûrî Padişah Sultan III. Selim Han

Amcası I. Abdülhamid Han’ın vefatı üzerine 7 Nisan 1789’da Osmanlı tahtına çıkan Şehzâde Selim, tahttan feragat ettiği 1807’ye değin, III. Selim unvanıyla tam 18 yıl hüküm sürdü. Tahta çıktığı 1789 Fransız Devrimi’nin başladığı yıl olması itibariyle ayrıca önemlidir.

Osmanlı ülkesinin süregiden gailelerle zayıfladığına şehzâdeliği döneminden itibaren şahit olan ve çareler arayan III. Selim için Fransız devlet yönetim sistemi daima bir ilgi, bir cazibe odağı olageldi. Daha veliahtlığı döneminde İstanbul’daki Fransız elçisi Kont de Choiseul Goufrier ile yakın alâka tesis eden Şehzâde Selim, Fransa’daki yenilikleri öğrenmesi maksadıyla hemşiresinin oğlu İshak Bey’i, yazdığı bir mektubu Kral XVI. Louis’ye götürmesi için sarayın (I. Abdülhamid) ve Bâbıâlî’nin bilgisi dışında Fransa’ya gönderdi. Fransa Kralı ile o tarihte başlayan mektuplaşmaları uzun süre devam etti. Rusya ile yıllarca süren muharebelerin ülkeye yüklediği olumsuzluklar, Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım’a bağımsızlık verilmesi ve nihayet I. Abdülhamid’in üzüntüden vefatına neden olan Özi Kalesi’nin kaybı gibi sebeplerle III. Selim kendisini Fransa’ya yakın hissediyordu.

Devamı Derin Tarih Ağustos Sayısında… 

Benzer konular