Sultan’dan Çingenelere Eğitim Seferberliği

Sultan II. Abdülhamid’in 33 yıllık iktidarını Osmanlı tarihi açısın­dan kritik kılan hususların ba­şında son derece çalkantılı bir dönem­de örnek yönetim felsefesi izlemesi gelir. Bilhassa eğitim sahasındaki ba­şarısı tartışılmaz.

Osmanlı coğrafyasının her kö­şesinde eğitim raporları hazırlatan Sultan’ın pek zikredilmeyen yeni­liklerinden biri de Osmanlı Devleti sı­nırlarındaki çingenelerin eğitimi me­selesidir. Özellikle Rumeli Vilâyeti’nde çoğunlukta bulunan çingenelerle ilgili lâyihalar bu yeniliklere dair ilginç ay­rıntılar içerir.

Önemine binaen Başbakanlık Os­manlı Arşivi’nde Yıldız Tasnifi, Müte­nevvi Maruzat Evrakı Bölümü (BOA, Y.MTV) 47/180 numarada yer alan ve II. Abdülhamid dönemindeki çingenele­rin eğitimi hususuna hasredilmiş lâyi­hayı birlikte inceleyelim. (Osmanlılarda rapor ve taslak şeklinde tanımlanan lâyi­ha hakkında geniş bilgi için bkz. Mübahat S. Kütükoğlu, “Lâyiha”, DİA, 27, s. 116-117.)

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında… 

Benzer konular