Kürtlerin tarihi neden yazılamadı?

Ulus-devlet iddiasının hâkim olduğu bir ülkede ayrı bir etnik grubun tarihini yazmak pek mümkün değil. İmparatorluğun son yıllarında İttihad-ı Osmanî fikrî bölünmeye çare olamamıştı. Jön Türklerle başlayan Pantürkizm ideali, İttihad ve Terakki’nin bu ideolojiyi benimsemesiyle yeni bir mecraya taşındı. Türk olmayan unsurlar yok sayıldı veya Türk ıtlâk olundu. Sultan II. Abdülhamid’in İttihad-ı İslam (İslam birliği) tahayyülü tahttan indirilmesiyle sekteye uğradı ve Türk milliyetçiliği güçlendi.

Benzer konular