Adnan Demircan: Hz. Peygamber’in(sas) Ramazan Nasihati Yeme İçmeden Evvel Kötü Söz ve Davranışı Terk Edin

Oruç İslamiyetin 5 farzından biri. Peki, Müslümanlardan önceki kavimlere de farz kılınmış mıydı bu ibadet?

Yüce Allah Bakara suresinin 183. ayetinde “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi si­ze de farz kılındı” buyurarak orucun önceki kavimlere de farz kılındığını bildiriyor. Nitekim oruç birçok dinde önemli bir ibadet olarak karşımıza çı­kar. Uygulamalarda farklılıklar olsa da birçok dinin mensupları oruç tutmak­tadırlar. Hz. Peygamber’in (sas) doğup büyüdüğü Mekke’de de İslamiyetten önce oruç tutarlardı. Mesela müşrikler Muharrem ayının 10. gününde (Aşura) oruç tutuyorlardı. Bu oruç Hz. İbrahim (as) döneminden kalmış ya da Yahudi­lerden alınmış olabilir. Ayrıca müşrik­ler arasında bir süreliğine konuşma­mak suretiyle tutulan sükût orucu da biliniyordu. Yahudilikte ve Hıristiyan­lıkta da oruç ibadeti mevcuttur.

Müslümanlara oruç ne zaman farz kılındı? Müslümanların ilk Ramazan’ı hangi tarihe tekabül eder?

Ramazan orucu Medine dönemin­de, Hicretin 2. yılında, Şaban ayında farz kılındı. Orucun farz kılındığını bildiren ayetlerin meali şöyledir:

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gel­mekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Oruç, sayılı günlerde­dir. Sizden kim hasta ya da yolculuk­ta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yet­meyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi faz­la verirse) o kendisi için daha hayır­lıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (O sayılı gün­ler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirin­den ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Rama­zan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tut­sun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Al­lah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz için­dir” (Bakara, 183-185).

Müslümanlara farz kılınan ilk Ra­mazan orucu Bedir Gazvesi’ne denk gelmişti. Bedir Savaşı hicretin 2. yı­lının 17 Ramazan’ında (14 Mart 624) meydana geldi. Allah’ın Elçisi ise Be­dir için 12 Ramazan’da Medine’den ha­reket etti. Ramazan’ın 1. günü 26 Şu­bat 624 tarihine tekabül eder. Buna göre ilk Ramazan bayramı da 27 Mart 624’te kutlanmıştır. Ramazan orucu­nun farz kılındığı yıl fıtır sadakası yü­kümlülüğü de getirilmişti.

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında… 

Benzer konular