İslamofobi Uzun Vadede Amerikalı Müslümanları Güçlendirecek

Batı’daki genel İslam karşıtlığıyla İs­lamofobi arasında benzerlik var mı?

Benzerlikler de var, farklar da… Benzerliğine gelirsek, iki argümanda da iki karşıt dünya tasavvur ediliyor. Aydınlanma döneminde ilerleme para­digmasının etkisiyle geri kalmışlık ar­gümanı öne çıkarılıyordu. Bir tarafta medenî dünya, öbür tarafta onun ge­risinde kalmış bir dünya vardı. Orta­doğu ve İslam dünyası genellikle ge­lişmişliğin karşıtı veya ötekisi olarak tasavvur ediliyordu. Ayrıca bugün­den farklı olarak -egzotize etmek ve­ya barbar diye nitelemek şeklinde- da­ha kısmî bir şiddet vurgusu mevcuttu. Oysa şimdi şiddet merkezli bir yakla­şım var. Bugün güvenlik ön plana çı­karılıyor. Elbette bu, ekonomiyle de alakalı. Yeni konseptte İslam, güven­lik veya barışın karşısında olan, hatta onu tehdit eden bir inanç sistemi ola­rak gösteriliyor.

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında… 

Benzer konular