Dr.Nikolas Gardner: “İngilizlerin Kût’taki mağlubiyeti gizlemeleri imkânsızdı”

İngiliz tarih yazımında Kûtu’l-Amâre Savaşı nasıl ele alınıyor?

Pek çok tarihçi Kûtu’l-Amâre kuşatmasında yaşanan başarısızlığın İngilizlerin kendilerine aşırı güvenlerin­den kaynaklandığını söylüyor. Irak’ta Osmanlı kuvvetle­rini çabucak alt edebileceklerine inanan İngilizler Mezo­potamya harekâtı için yeterli kaynak tahsis etmemişler; haliyle birlikleri 1915 yılı sonunda Kût’ta kuşatılmış ve 1916 Nisan’ında teslim olmak zorunda kalmıştı.

Kitabımda “İngilizlerin bu harekât için tahsis edilen kaynak yetersizliğine ve Osmanlıların kabiliyet ve karar­lılığına rağmen” Kût’ta yaşanan mağlubiyetin “kaçınıl­maz” olmadığını gösteriyorum. Zira alınan bu yenilgi, büyük oranda Mezopotamya ordusunun ekseriyetini teş­kil eden Hint askerleriyle İngiliz kumandanlar arasında­ki münasebetten kaynaklanmıştı. Nitekim Townshend, Tizpon’da galibiyete oldukça yaklaş­mıştı ve Kûtu’l-Amâre kuşatmasını yarmak için daha fazlasını da yapa­bilirdi. Fakat esas endişesi, emri al­tındaki Hintlilerin manevi çöküşle­rine mâni olabilmekti. Dolayısıyla Hintliler arasında hissedilen hoş­nutsuzluk alametlerine karşı has­sastı ve onları alışık olmadıkları güçlüklere göğüs germeye ya da iti­kat ve perhizlerinden taviz vermeye zorlamak istememişti.

Benzer konular