Nizâmülmülk Eserine Neden Eklemeler Yaptı?

Sultan Melikşah’ın isteği üzerine kaleme alınan Nizâmülmülk’ün Siyasetnâme’si, Selçukluların kuruluşunda başat rol oynayan, bâtınîlere karşı Nizamiye Medreseleriyle Ehl-i Sünnet arasında ortak bir dünya görüşü inşa eden bu tecrübeli devlet adamının otobiyografik deneyimlerini yansıtan şifrelerle doludur. Siyasî bir nasihatnâme özelliğini taşıyan metin Melikşah’a sunulmuş ve büyük bir takdir görmüştür. Ancak Nizâmülmülk bu metni daha sonra üzerine yeni ayrıntılar, hikâyeler ve göndermeler ekleyerek genişletmiştir. Bu zenginleştirme edimiyle, metnin eksikliklerini gidermekten ziyade, hükümdara iletmek istenilen “mesajların” metne yedirilmesi hedeflenmiştir.

 

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında…

Benzer konular