İngiltere’nin gözüyle Kût yenilgisi

Galiplerin anlatımının 100 yıl sonra dahi bas­kın çıkması, Osmanlıla­rı doğru kavramamızı engelliyor. Baskın İngiliz tarih an­latımı, Çanakkale örneğinde sıkça rastlanıldığı gibi, Osmanlıların Kû­tu’l-Amâre zaferi hususunda da göz­den kaçırılmaması gereken eksik­lik, saptırma ve izahat boşluklarıyla maluldür. Bu bakımdan Kûtu’l-Amâ­re zaferinin tarihimizdeki yerinin hakkıyla kavranabilmesi, nasıl ve ni­çin cereyan ettiğinin anlaşılabilmesi için öncelikle Kût’u 1. Dünya Savaşı bağlamındaki doğru yerine oturt­mak, ardında duran ana oluşumları doğru tahlil etmek gereklidir.

Ne var ki, galiplerin anlatısı he­men hiç gözden geçirilmeksizin nesilden nesile aktarılmış, bir ke­re baskın çıkan hep baskın kalmış­tır. Osmanlı İmparatorluğu’nun modern dünyayı doğurmuş bu sa­vaştaki yerini gerçekten doğru teş­his etme yönünde bir istekliliğin olmaması, bu metodolojiden uzak, yanlış ve yanlı anlatının iyice yer­leşmesine yol açmış bulunuyor. Bu yüzdendir ki, şimdi tam bir asır sonra dahi galipler ne derse ona inanmamız bekleniyor. Daha da kö­tüsü, ülkemizde de çoğunluk bu an­latıma inanıyor.

Benzer konular