Köprülü Mektebi: Türkiye’de Modern Tarihçiliğin Kurucusu

Mehmed Fuad Köprülü (Köprülüzade) (1890-1966) Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu olduğu gibi Cumhuriyet döneminde ülkemizde yetişen tarihçiler arasında da önemli bir yere sahiptir. Özellikle Osmanlı Devleti’nin kuruluşu hakkında yaptığı çalışmalar yalnız ülkemizde değil, dünyada da tanınmasını sağlamıştır. Nitekim Halil İnalcık’ın ifadesiyle Köprülü, “Türkiye’de 1918-1950 döneminde edebî ve sosyal ilimler alanında Batı bilim ve araştırma metodunu başarıyla uygulayan ilk büyük bilim adamıdır”. Yine İnalcık’a göre Köprülü, “Osmanlı-Türk ilmini bilim dünyasında ilk defa hakkıyla temsil eden ve Avrupa’da ilim payelerine lâyık görülen ilk Türk bilim adamlarındandır”. İlim adamlığı yanında Cumhuriyet döneminde ülkemizde yetişen önemli siyaset ve devlet adamlarından da olan Köprülü, Osmanlı döneminde sadrazamlık yapmış olan Köprülü ailesine mensuptur. İlk tahsilini Ayasofya Merkez Rüşdiyesi’nde yapmış, daha sonra Mercan İdadîsi’ne başlamıştır. İlk zamanlar daha çok fen bilimlerine meraklı iken sonraları edebiyata ve ardından tarihe ilgi duymaya başlayan Köprülü, iyi derecede Farsça ve okuduğunu anlayacak kadar da Arapça öğrenmiş, aynı zamanda Fransızcadan tercümeler yaparak küçük yaşta Fransız edebiyatı ve fikir hayatı ile tanışmıştı. Daha sonra Hukuk Mektebi’ne devam ettiyse de hem tedrisatını beğenmediği, hem de ilme merakı dolayısıyla bitirmeden ayrılarak araştırmalarına devam etti. Sürekli olarak edebiyat, tarih ve sosyolojiye dair eserler okuyor, Fransızcadan tercümeler yapıyordu. Yayın hayatına da çok erken başlamış, 13-14 yaşlarında ilk şiirleri ile edebiyat, sanat, sosyoloji ve tenkit konusundaki makaleleri Mehâsin ve Servet-i Fünûn mecmualarında yayımlanmıştır.

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında… 

Benzer konular