ABD’nin Parmağı Ortadoğu Siyasetini Komediye Çevirdi

İkinci Dünya Savaşı bitti­ğinde savaşın yoğunluğu­nu yaşayan Avrupa aç ve sefil bir durumdaydı. Savaş sırasında müttefiklere yapı­lan Amerikan yardımları ül­ke ekonomisini zor durum­da bırakmıştı. Cepheden dö­nen binlerce Amerikan as­keri iş yerlerinde kadınların çalıştığını gördü. Savaş döne­mindeki fiyat dondurma po­litikaları da ortadan kalktığı için gıda fiyatları hızla yük­selmeye başladı. 5 Haziran 1947’de Dışişleri Bakanı, eski asker George Marshall, Har­vard Üniversitesi’nin mezu­niyet gününde hem Avrupa, hem de Amerikan ekonomi­sini kurtaracak konuşması­nı yaptı. Başkan Harry Tru­man, dışişlerinde önemli bir rolü olan Morgentau’nun Al­manları açlığa mahkûm et­me planına karşı çıkarak, Dünya Gıda Programı Komi­tesi’nin kurulmasına karar verdi.

Marshall Planı, Avru­pa’nın yeniden iyileştirilme­si ve kalkınması için yeni bir düzen getiriyordu. Ame­rika eliyle kurulacak ekono­mik komiteler o ülkelerin is­teklerine göre gıda, mal veya para yardımı yapacaktı. Pa­ralar Amerikan bankaların­dan belli bir faiz oranı üze­rinden daha sonra ödenmek üzere verilecekti. Gıda ve mallar da Amerikan çiftçile­rinden ve büyük işletmeler­den alınacaktı. Böylece Ame­rika’nın üretimi artacak ve büyük işletmeler, çiftçiler yoğun bir üretim çabasına girişeceklerdi.

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında… 

Benzer konular