Sultan Hamit Devrinde “Mızraklı İlmihal” Yasaklanmış mıydı?

Halife-padişah dinî kitap, -isterseniz sıfatı da kaldıralım-, kitap yasaklar mı? Sultan II. Abdülhamid’in, İttihatçı hocaların düzeneği olan meşhur hal fetvasında görevden alınmasının gerekçesi olarak geçen “büyük” suçlardan, günah-ı kebâirden biri de dinî kitapları tahrif etmesi, onlardan bazı ibareleri çıkartması, bu tür eserleri yasaklaması, toplatması, tahrip etmesi ve yaktırmasıdır. Fetvadaki ifadeleri ile söylersek “mesâil-i mühimme-i şer‘iyyeyi kütüb-i şer‘iyyeden tayy u ihrac ve kütüb-i mezkûreyi men ve hark u ihrak…” İttihatçı çevrelerin 1895’lerden itibaren giderek daha fazla muhteva, şümul ve şiddetini artırarak yaygınlaştırdığı dinî eserlerle ilgili bu türden iddialar ve bunların doğruluk derecesi henüz müstakil ve derin çalışmaların konusu olmuş sayılmaz ama bu ithamların önemli bir kısmının karşılık da bulan aleyhte bir propaganda olarak kurgulandığı ve gerçekle temasının zayıf olduğu artık ortaya çıkmıştır.

Devamı Derin Tarih Ağustos Sayısında… 

Benzer konular